Bronnenlijst Andere

Bronnenlijst Céline Delaere

Boendermaker, L, & Uit Beijerse, J. (red.) (2008). Opvoeding en bescherming achter 'tralies': Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam: SWP.

Belga. (30 november 2018). Frankrijk verbiedt pedagogische tik. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/info/nl

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. (22 januari 2016). Belgisch Staatsblad, 8692.

Chomsky, N. (2011). Language and Other Cognitive Systems. What Is Special About Language?. Language Learning and Development, 7(4), 263-278. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/index.html

Chomsky, N. (2017). Language architecture and its import for evolution. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 81(4), 295-300. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/index.html

Decreet van 24 juni 2016 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. (24 juni 2016). Vlaams parlement, 717.

Geraadpleegd via http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/Vlaamsjeugdbeleid_decreet.aspx.

Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. (22 december 2017). Vlaams parlement, 1378.

Geraadpleegd via http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/Vlaamsjeugdbeleid_decreet.aspx.

Deene, J. (2011). Orphan works: Haalt Europa hen uit het weeshuis? Meta : Tijdschrift Voor Bibliotheek & Archief, 87(4) ,32-34.

Delepeleire, Y. (17 november 2018). Zijn we bereid kinderen te laten sterven?. De Standaard. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/info/nl

Departement WVG. (2017). Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenissen. Geraadpleegd op 9 December 2018, op https://dwvg.be/jaarverslag17/cijfers-welzijn-en-samenleving

Departement WvG. (2017). Verdeling budget departement WvG 2017. Geraadpleegd op 9 December 2018, op https://www.departementwvg.be/financi%C3%ABle-cijfers

Desante, E. (2004). Broers en zussen binnen pleegzorg: Waar komen de biologisch eigen kinderen van pleegouders aan bod [eindwerk]. Kortrijk: IPSOC.

Désilets, G. (2015). ‘Third Culture Kids’ as Serial Migrants’ Children: Understanding Some of the Impacts of a Highly Mobile Transnational Upbringing. In Benjamin, S., Dervin, F. (red.), Migration, Diversity, and Education. London, Palgrave Macmillan. Geraadpleegd via https://link.springer.com/

Dobbelaere, R. (2003). Van weeshuis naar multifunctionele zorg: Een organisatie in beweging. Tijdschrift Voor Welzijnswerk, 27(250), 19-22.

Fowler, T.M. (2010). The Problems of Liberal Neutrality in Upbringing. Res Publica, 16(4), 667-381. Doi 16: 367. https://doi.org/10.1007/s11158-010-9132-0

Hauben, A. (Reg.). (2007). Geel: Een documentaire over gezinsverpleging in Geel [documentaire]. België: Woestijnvis.

Higson, F., (prod.) & Mullan, P. (Reg.). (2002). The Magdalene sisters [Film]. Ierland: Miramax.

Jongepier, N., Struijk, M., & Van Der Helm, P. (2010). Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat: Pedagogisch handelen in de residentiële zorg. Jeugd En Co Kennis : Voor Professionals in De Jeugdsector, 4(1), 9-18.

Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties, inzichten uit gehechtheidsonderzoek. Den Haag: Sdu Uitgevers BV.

Kind en Gezin. (2017). Meldingen in de 6 vertrouwenscentra kindermishandeling. Geraadpleegd op 9 november 2018, op https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kindermishandeling/#Meldingen-in-de-6-Vertrou

Kok, J. (1982). Op weg naar een orthopedagogiek I: Systematiek van vraagstellingstypen. Pedagogisch Tijdschrift, 7(5), 194-199.

Kok, J. (1988). Specifiek opvoeden: orthopedagogische theorie en praktijk. Leuven: Acco.

Meurs, P. (2008). Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: Spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest. Tielt: Lannoo.

Ogg, J., Montesino, M., Kozdras, D., Renee, O., Gary, Y. H. L., Jennifer, T. (2015) Perceived Mental Health, Behavioral, and Adaptive Needs for Children in Medical Foster Care. Journal of Child and Family Studies, 24(12), 3610–3622. Doi: 24: 3610. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0170-2

Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling. (30 maart 2010). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/.

Reichardt, R. (2000). Anneke lijkt zo weinig blij: Problematische thuissituatie. De Wereld Van Het Jonge Kind : Vakblad Voor Ontwikkeling, Opvoeding En Onderwijs Aan Jonge Kinderen, 27(8), 236-238.

Schotte, D. (2005). Vaardig omgaan met opvoeding: Een zicht op methodieken voor gezinsbegeleiders [eindwerk]. Kortrijk: IPSOC.

Smeyers, P. (1991). Het verlangen naar zekerheid en geborgenheid. Enkele wijsgerig pedagogische beschouwingen over opvoeding en onderwijs in de multiculturele samenleving. Pedagogisch Tijdschrift, 16(2), 125-137.

Ter Horst, W. (2006). Het herstel van het gewone leven: Een handreiking aan alledaagse opvoeders (ouders, onderwijsgevenden, groepsleiding, gezinsverzorgster) in de problematische opvoedingssituatie. 4de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Acker, J. (1980). Meisjes zonder kansen?: Opvoeding van meisjes in ernstige probleemsituaties. Rotterdam: Lemniscaat.

Van Der Helm, P. (2011). First do no harm: living group climate in secure juvenile correctional institutions. Amsterdam: SWP.

Van Der Helm, P. (2013). Werken aan groeiend vertrouwen: Residentiële behandeling van LVB-jongeren niet eenvoudig. SoziO-SPH : Vakblad Voor Sociale En Pedagogische Beroepen, 18(4), 40-44.

Van Der Helm, P. (2017). Naar een gezamenlijke opvoedingsstrategie in de residentiële jeugdzorg. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, 56(6), 259-268.

Van Der Helm, P. (2018). Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12(1), 31-61. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/index.html

Vanhee, L., Demeyer, B., & Corveleyn, J. (red.) (2003). Je kind in een ander gezin. Private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Vanheusden, K. (3 november 2018). Ik mis hem elke dag, maar ik wil hem zijn geluk niet afnemen. Gazet Van Antwerpen, 28. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/info/nl

VECK. (Prod.). (2018). Tim-Ost-Vertrouwenscentrum-Kindermishandeling [kortfilm]. België: VECK.

Verfaillie, S. (2008). Op zoek naar effectieve communicatie met pleegkinderen: Uitwerking van een leidraad voor begeleiders van een pleegzorgdienst om op een doelgerichte manier met pleegkinderen te communiceren [eindwerk] Kortrijk: IPSOC.

VTM, Telefacts. (14 mei 2013). Goed geplaatst [documentair reeks]. Vilvoorde: VTM, Telefacts.

Bronnenlijst van Emma Bostyn

(“Decreet betreffende de integrale jeugdhulp”, 7 mei 2004)

(“Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters”, 20 april 2012)

(“Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning”, 29 november 2013)

Baartman, H., Burgess, A. W., & Rümke, C. (1990). Incest en hulpverlening: preventie en voorlichting, kinderbescherming, politie, justitie, diagnostiek …. Leuven: Acco.

Baartman, H.(2009).Het begrip kindermishandeling.Pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Zeist: Augeo Foundation.

Blow, H. (2012, oktober). Kindermishandeling en partnergeweld onder één dak: naar een geïntegreerde aanpak? Desair, K & Herman, K (red.), Handboek Famiaal geweld. Brussel: Politeia

BLOW, H. (2012). Inleiding. In: H. Blow (red.) Handboek familiaal geweld. Brussel: Politeia.

Clarys, I. (2014, 5 oktober). KOPP kinderen [Film Youtube]. Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=PAOZSsHOOGM

DE GROOF, K., & DE GENDT, T. (2007). Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven: Lannoo.

De Koster, K. (2011). gestructureerd oordelen bij kindermishandeling. In K. Desair, & K. Hermans (Reds.), Handboek Integrale Jeugdhulp (pp. 337–352). Brussel, België: Politeia.

Dekovic, M., Manders, A., & Asscher, J. (2009, december). Jeugddelinquentie, het gezin en gezinsgerichte interventies. Tijdschrift voor Criminologie, 4(51), 421–428.

Demasure, K. (2007). Troost het kind in mij. Over incest en seksueel geweld. Averbode: Altiora.

Dodemont, A. (2014-2015). Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg. Geraadpleegd van http://doks.pxl.be/doks/do/files/FiSe8ab2a8214b78acca014c328030584697/201440718_14.pdf;jsessionid=1E3ED0B737CA3E738A21A6D120E62EB2?recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c328030584696

EDLESON, J. L., ELLERTON, A. L., SEAGREN, E. A., SCHMIDT, S. O., KIRCHBERG, S. L., & AMBROSE, A. T. (2007). Assessing child exposure to adult domestic violence. Children and Youth Services Review, 29, pp. 961-971

Elliott, A. (2018, 1 november). Pleegzorg: Elk kind heeft recht op een warm gezin | Metro. Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://nl.metrotime.be/2018/11/01/must-read/pleegzorg-elk-kind-heeft-recht-op-een-warm-gezin/

GROENEN, A.,JASPAERT,E.,&VERVAEKE,G.(Reds.)(2011).Partnerge- weld. Als liefde een gevecht wordt. Leuven/Den Haag: Acco.

Hellinckx, W. (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven: Acco.

HERMANNS, J.(2008).Hetbestrijdenvankindermishandeling.Eenaan- pak die werkt. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Hermans, K., & Vranken, R. (2010). Zet je licht op groen voor zorginnovatie – Praktijkboek. Brussel, België: Vlaamse Welzijnsverbond.

Hermans, K., Van Leeuwen, K., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. (2016). Analyse van de behoeften aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning door ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte (Rapport 53). Geraadpleegd van https://www.kindengezin.be/img/Hermans-opvoedingsondersteuning-handicap.pdf

Kempe, R. S., & Kempe, C. H. (1981). Kindermishandeling. Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij.

Langhendries, W. (2009-2010). De aanpak van minderjarige slachtoffers van fysiek geweld. Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/152/RUG01-001458152_2011_0001_AC.pdf

Mark Kinet (Red.) Parentificatie. Als het kind te snel ouder wordt. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2010 p 197-208

MCGUIGAN, VUCHINICH, S., & PRATT, C. C. (2000). Domestic vio- lence, parents' view of their infant, and risk for child abuse. Journal of family psychology, 14(4), pp. 613-624.

Nys, H. (1991). Kindermishandeling en medisch beroepsgeheim. In E. Eggermont, & P. Adrianssens (Reds.), Kindermishandeling. Perspectief in interacties (pp. 167–173). Leuven, België: Garant.

Parys, L. (2018, 14 november). Informeer Kind & Gezin bij veroordeling of onderzoek naar intrafamiliaal geweld. Geraadpleegd op 8 december 2018 via https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-informeer-kind-gezin-bij-veroordeling-of-onderzoek-naar-intrafamiliaal-geweld~a46d0263/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F

Peeters, E. (2007). De beloften van het lichaam: Lebensreform in België 1890-1940. Geraadpleegd van DE BELOFTEN VAN HET LICHAAM PDF.pdf [Beschikbaar voor KU Leuven-gebruikers]

Ponjaert-Kristoffersen, I. (1995). extreem opvoedingsstijlen. In G. Cluckers (Red.), Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten: achtergrond, oorzaak en behandeling (pp. 1–15). Deventer: Van Loghum Slaterus.

SALISBURY,E.J.,HENNING,K.,&HOLDFORD,R.(2009).Fatheringby partner-abusive men: attitudes on children's exposure to interparental conflict and risk factors for child abuse. Child Maltreatment, 14(3), pp. 232-242.

Truyens, E. (1990). Oudermishandeling: een vaak verborgen doch complexe gezinsproblematiek. Socialistisch welzijnswerk, 13(1), 2–21.

Turnell, A., & Edwards, S. (2012). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Crombrugge, H. (2006). Denken over opvoeden: inleiding in de pedagogiek. Antwerpen, België: Garant.

Van de Putte, E. M., Lukkassen, I. M. A., Russel, I. M. B., & Teeuw, A. H. (2013). Medisch handboek kindermishandeling. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Vandebroek, N. (2017, 24 december). Steeds meer kinderen in Limburg in verontrustende opvoedingssituatie. Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://www.hbvl.be/cnt/dmf20171223_03261788/steeds-meer-kinderen-in-limburg-in-verontrustende-opvoedingssituatie

Verhoef, M., & Roeters, A. (2013, maart). Arbeidsparticipatie van moeders en moeder-kind time / De invloed op het probleemgedrag van schoolgaande Kinderen. Mens en Maatschappij, Volume(88), 90–109.

Vlaeminck, H. (2005). Het gebruik van casuïstiek in het sociaal werk. Gent: Academia Press.

Bronnenlijst Morgane Claeys

Baetens, Imke, Claes, Laurence, Grietens, Hans, Onghena, Patrick, & Gastmans, Stefanie. (2009). Internaliserende en externaliserende problemen bij jongeren met/zonder zelfverwonding.

Bartholet, E. (2005). International adoption.

Brodzinsky, D. M. (1993). Long-term outcome in adoption.

Brodzinsky & J. Palacios (Eds.), Psychological issues in adoption

De Pauw,T. (2018). Leermoeilijkheden bij adoptiekinderen met een hechtingsproblematiek. Antwerpen: Thomas More Antwerpen. Opleiding LA

De Wilde, L. (2015). Van weeskind tot risicokind. Basis: ledenblad van het COV, Jrg. 122 (2015) nr. 14; p. 17-20

Geebelen,I. (2010). Het hechtingsproces bij adoptiekinderen. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Genugten, Will. (2010). Adoptie. Vol.11(5),pp.32-32

Grietens, Hans, & Hellinckx, Walter. (2005). Kinderen en jongeren met gedragsproblemen. In Handboek orthopedagogische hulpverlening. 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen / Grietens, H.; Vanderfaeillie, J.; Hellinckx, W.; Ruijssenaars, W. (Eds.). - Leuven/Voorburg: Acco (pp. 19-64).

Grietens, H. (2005). Kinderen en jongeren met delinquent gedrag. In Handboek orthopedagogische hulpverlening. 1. Een orthopedagogische perspectief op kinderen met jongeren met problemen problemen / Grietens, H.; Vanderfaeillie, J.; Hellinckx, W.; Ruijssenaars, W. (Eds.). - Leuven/Voorburg: Acco (pp. 329-366).

Hoijtink, M. (2009). Huiselijk geweld. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk. (2009). Nr. 2, p. 17-18

Hoksbergen René A.C., (2009). Adoptie: een positieve interventie?, reactie op de artikelen ‘Adoptie als interventie’, 30, pp. 4-15

Hoksbergen, R. A. C. (2002). Vijftig jaar adoptie in Nederland. Een historisch-statistische beschouwing.

Hoopes, L.J. (1990). Adoption and identity formation

International Social Service (2008). Exposing myths about the number of adoptable children and the need for more precision when defining who is adoptable

Juffer, Femmie. (2/6/2017). Adoptie biedt herstelkansen en stabiliteit. Jeugdbeleid

Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties, inzichten uit gehechtheidsonderzoek. Den Haag: Sdu Uitgevers BV.

Kinderrechtencommissariaat. (2011). Advies Interlandelijke adoptie. Brussel

Linton, Otha. (March 2005). Adoption. Acadamic Radiology, Vol.12(3),pp.393

Marcovitch, S., Cesaroni, L., Roberts, W., & Swanson, C. (1995). Romanian adoption: Parents’ dreams, nightmares, and realities

Ministerie van Justitie (2000-2007). Cijfers over de jaren 2000-2007

Partners in Pleegzorg. (2014). Registratierapport…: een blik op één jaar pleegzorg in cijfers. Leuven

Pleegzorg Vlaanderen. (1980). Onderdak: pleegzorgkrant. Leuven

Roberts, Louise; Meakings, Sarah; Forrester, Donald; Smith, Audra; Shelton, Katherine. (August 2017). Care-leavers and their childres placed for adoption. Children and Youth Services Review, Vol.79, pp.355-361

Roelen,L.; Neyrinck,G.; Dewinter, L. (2015). Afstudeerproject: Opgroeien zonder je biologische ouders. Vorselaar: Thomas More Kempen

Rosmalen-Nooijens,K. (2001). Adolescent als getuige van huiselijk geweld. Vol.57(7), pp.363-363

Rutter, M. (1979). Verwaarlozing van jonge kinderen. Utrecht: Het Spectrum.

Saclier, C. (2000). In the best interests of the child? In P. Selman (Ed.), Intercountry adoption

Senecky, Yehuda. (2011). Adoption. Dordrecht: Springer Netherlands. Neurodevelopmental Disabilities: Clinical Care for Children and Young Adults, pp. 419-430

Slot, B.M.J. (2008). Adoptie en welvaart. Een analyse van vraag en aanbod van adoptiekinderen, Jrg. 34 (2008) nr. 7, p. 5-89

Stafleu van Loghem, B. (2010/2012). Huiselijk geweld. Vol.13(5), pp.21-21

Van Belle, D. (2002). Weeskinderen zijn mijn leermeesters. Tertio: Christelijk opinieblad., Jrg. 3, nr. 142 (30 oktober 2002) ; p. 18

Van Gorcum. (1993-2013). Het kind eerst: vakblad voor jeugdzorg, kinderbescherming en pleegzorg. Perspectief: informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming. Assen

Van IJzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2008). Adoptie als interventie

Vlaardingerbroek, P. (2008). Alternatieven voor adoptie, Jrg. 34 (2008) nr. 7, p. 5-89

Verreyken, K. (2004). Weeskinderen toekomst// geven.// Tertio: Christelijk opinieweekblad., Jrg.4, nr.206 (21 januari2004); p.16

VRT. Canvas $$QVRT. Canvas. (2011). Te gek. Brussel: VRT. Canvas.

VRT. Één $$QVRT. Één. (2012). Waldo, Yannick, Tine, ..: Zelfdoding bij jongeren : Waarom ? (Kopepn). Brussel: VRT : Eén.

VTM, Telefacts. (14 mei 2013). Goed geplaatst [documentair reeks]. Vilvoorde: VTM, Telefacts

Warren, S. B. (1992). Lower threshold for referral for treatment for adopted adolescents

Wolters, W.H.G. (RED.) (1978). Adoptie van buitenlandse kinderen

Bronnenlijst Wout Taghon
Weijers, I. (2016). Rotjeugd : Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen (Vol. Hoofdstuk 7: Moeten we vasthouden aan het verplichte ouderschapsplan?). Amsterdam: Uitgeverij SWP Amsterdam.

( Weijers, 2016 , p84 )

Spruijt,E. & H. Kormos ( 2010), Handboek scheiden en de kinderen, Uitgeverij Bohn Stafleu Van Longhum, p33.

Spruijt, E. & H. Kormos (2010), Handboek scheiden en de kinderen, p 137-138.
Srpuijt, E. (2013) ‘Kind en (v)echtscheiding: op weg naar verbeterpunten’ Tijdschrift voor familie-en jeugdrecht, p. 267

Verg. Chin-A-Fat, B.E.S (2014), ‘ vijf jaar ouderschapsplan: de vechtscheiding is voorbij? Tijdschrift voor familie-en jeugdrecht 53, p. 220-226.
Kluwer, E.S. (2013), Het ouderschapsonderzoek: een aanpak bij vechtscheidingen, Raad voor de Rechtspraak. Research Memoranda nr.1.
Weijers, I. (2002). De creatie van het mondige kind : geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg. Utrecht: SWP.
Weijers, I. (2008). Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom juridische uitgevers .
Weijers, I. (2016). Kinderen en zelfbeschikking over hun leven. Amsterdam: SWP.
Weijers, I. (2016). Rotjeugd : Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen (Vol. Hoofdstuk 7: Moeten we vasthouden aan het verplichte ouderschapsplan?). Amsterdam: Uitgeverij SWP Amsterdam.

Peter, P. (2004). Waarom doet mijn kind zo moeilijk?: moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. Lannoo
Van Liefland, W. A. (1965). De wilde van Aveyron: over de opvoeding van een 'afwijkend' kind. Groningen: Wolters
Visscher, L. C. (1935). De godsdienstige opvoeding van het zwakzinnige kind. HAGA.
/. (2017). Meeste ouders vinden 'een tik' niet verkeerd. Knack, 22-28.
Hens, T. (2018). Migratie als klimaatadaptatie. MO, 42-45.

Eline, B. (2011). Zelfstandig spelen bij kinderen met autisme en verstandelijke beperking. Geel: Katholieke Hogeschool
Silke, R. (2013). Geweldloos verzet: een brug naar elkaar? Een onderzoek binnen het O.B.C. Ter Wende naar het effect van deze methodiek op ouder-kind relatie. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven .
Stefanie, S. (2015). Onderzoek naar assertief gedrag bij kinderen met een (neuro-) motorische beperking. Diepenbeek: Katholieke Hogeschool Limburg.

Levering, B., & Ramaekers, S. (2011). Hyperouders, verwende kinderen? Pedagogiek in praktijk (pp. 6-13). SWP.
Stefan, R. (2017). Opvoedingsadvies aan ouders, een moeilijke zaak . (pp. 17-23). Caleidoscoop.
Vanhee, L., & Corveleyn, J. (2007). Weerbaar en broos : mensen in armoede over ouderschap : een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch perspectief.

Gemert, P. d. (1997). Zorg voor mensen met verstandelijke handicap . Assen: Van Gorcum & Comp.
Lindauer, R. (2008). Opvoeding over de grens. Gehechtheid, trauma en veerkracht. Opgehaald van Tijdschrift voor psychiatrie : http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/412/articles/7544
Bergh, P. S. (1995). Hulpverlenen bij Opvoeden. Leuven/Appeldoorn: Garant uitgever
(google books )
2Doc, N. (Regisseur). (2014). Opvoeden, 19 jaar later [Film].
Hilversum, N. (Regisseur). (1994). The trouble with Evan [Film].
VIJF, s. v. (Regisseur). (2016). Extreme opvoedingstechnieken [Film]
vzw, G. Z. (sd). Uw rechten als patiënt. Opgehaald van pz h.familie: http://www.pzhfamilie.be/nl/uw-rechten-als-patient

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Hoge Raad voor Permanente <Opvoeding>. (2009, September 25). Het Belgisch Staatsblad.
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor permanente <opvoeding>. (2015, Juli 17). Het Belgisch Staatsblad.
Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente <opvoeding>. (2018, November 14). Het Belgisch Staatsblad.
gemeenschap, M. v. (2009, Mei 27). Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de nadere regels voor de subsidiëring van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente <opvoeding>. Het Belgisch Staatsblad.
gemeenschap, M. v. (2010, Juli 15). Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor <Opvoeding> tot de Media. Het Belgisch staatsblad.

Overheid, B. F. (2018, november 6). Echtscheidingen. Opgehaald van STATBEL: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheidingen/echtscheidingen

Rys, B. (2010). Partnergeweld in cijfers . Brussel: rosa vzw
Parys, L. (2018, 14 november). Informeer Kind & Gezin bij veroordeling of onderzoek naar intrafamiliaal geweld. Geraadpleegd op 8 december 2018 via https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-informeer-kind-gezin-bij-veroordeling-of-onderzoek-naar-intrafamiliaal-geweld~a46d0263/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
(Google nieuws)
Vandebroek, N. (2017, 24 december). Steeds meer kinderen in Limburg in verontrustende opvoedingssituatie. Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://www.hbvl.be/cnt/dmf20171223_03261788/steeds-meer-kinderen-in-limburg-in-verontrustende-opvoedingssituatie
( Google nieuws )
Elliott, A. (2018, 1 november). Pleegzorg: Elk kind heeft recht op een warm gezin | Metro. Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://nl.metrotime.be/2018/11/01/must-read/pleegzorg-elk-kind-heeft-recht-op-een-warm-gezin/
( Google nieuws )

Bronnenlijst Jasna Demeyere
Ackermans, I. (2013). Het kind in het ziekenhuis: Psychologisch-wetenschappelijke benadering. Antwerpen: Garant.

Adams, A. (1991). Ik was een vrolijk kind: Over incest en therapie. Haarlem: De Toorts.

Aderman, J., & Russell, T. (1990). A constructivist approach to working with abusive and neglectful parents. Family Systems Medicine, 8(3), 241-250.

CBS. (2008). Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/46/een-op-de-vijf-slachtoffers-van-huiselijk-geweld-aanvaardt-slachtofferhulp

CBS. (2014). Geregistreerde slachtoffers van kindersmishandeling naar gezinsgrootte. Geraadpleegd via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/gezinskenmerken-slachtoffers-van-kindermishandeling

Cokelaere, L. (2004). Als het slachtoffer van incest gaat spreken: Opvang van incestslachtoffers binnen de Politiezone Arro Ieper (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.

Dale, P., Davies, M., Morrison, T., & Waters, J. (1986). Dangerous families: Assessment and treatment of child abuse. Londen: Routledge.

Dale, P. (2004). ‘Like a fish in bowl’: parents’ perception of child protection services. Child Abuse Review, 13, 137-157.

Dehaene, T. (1995). Pleegzorg tussen gisteren en morgen. Mensen Onderweg., 1-8.

Dobash, R.E., & Dobash, R.P. (1992). Women, violence and social change. Londen: Rout- ledge.

English, D., Marshall, D., Brummel, S., & Orme, M. (1999). Characteristics of repeated referrals to child protective services in Washington State. Child Maltreatment, 4(4), 297-307.

Essex, S., Gumbleton, J., & Luger, C. (1996, Augustus). Resolutions: Working with Families Where Responsibility for Abuse is Denied. Child Abuse Review, 191-201.

Essex, S., & Gumbleton, J. (1999, September). 'Similar but Different' Conversations: Working with Denial in Cases of Severe Child Abuse. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy(20), 139-148.

Farmer, E., & Pollock, S. (1998). Substitute care for sexually abused and abusing children. Chichester: Wiley.

Ferguson, H. (2004). Protecting children in time: Child abuse, child protection and the consequences of modernity. Londen: Palgrave.

Freud, A. (1966). The Ego and the mechanisms of defense. Londen: Hogarth Press. [Nederlandse vertaling: Het Ik en de afweermechanismen. Baarn: Ambo, 1973.]

Fromm, A. (1968). The revolution of hope: Toward a humanized technology. New York: Harper and Row. [Nederlandse vertaling: De revolutie van de hoop: naar een humanisering van de technologische samenleving. Utrecht: Bijleveld, 1977.]

Geens, C. (2014). Aan welke aspecten hechten ouders belang binnen de dienstverlening van Kind en Gezin? Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

Gezinsgericht werken in pleegzorg: Aanbevelingen. (1999). Sociaal : Welzijnsmagazine., In: Sociaal : welzijnsmagazine., Jrg. 20 (1999) nr. 8, p. 19-21.

Haley, J. (1980). Leaving Home: The therapy of disturbed young people. New York: McGraw- Hill. [Nederlandse vertaling: Weg van thuis: de behandeling van problematische gezins- situaties. Amersfoort: Infopers, 1982.]

Hellinckx, W. (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties (KOP-serie 14). Leuven: Garant.

Kempe, R., & Kempe, C. (1978). Child abuse. Londen: Fontana. [Nederlandse vertaling: Kindermishandeling.
Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1981.]

Kolbert, Elizabeth. (2011). America's Top Parent.(Amy Chua's 'Battle Hymn of the Tiger Mother'). The New Yorker, 86(46), 70.

Korbin, Jill E, Krugman, Richard D, Kaawa-Mafigiri, David, & Walakira, Eddy Joshua. (2017). Child Abuse and Neglect in Uganda (Vol. 6, Child Maltreatment). Cham: Springer International Publishing.

Levering, B. (2002). Niet achteruit, maar vooruit: Andrew Turnell over zijn benadering bij kindermishandeling. Pedagogiek in Praktijk Magazine., In: Pedagogiek in praktijk magazine., Jrg. 8 (2002) nr. 10, p. 13-16.

McMahon R.J., Long N., Forehand R.L. (2011) Parent Training for the Treatment of Oppositional Behavior in Young Children: Helping the Noncompliant Child. In: Murrihy R., Kidman A., Ollendick T. (eds) Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth. Springer, New York, NY

Monteyne, A. (2004). Meerzijdige partijdigheid in de pleegzorg: De methodiek van de rondetafelbesprekingen (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.

Parton, N., & O’Byrne, P. (2000). Constructive social work: Toward a new practice. Londen: MacMillan. [Nederlandse vertaling: Social work: een constructieve benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.]

Parton, N. (2005). Safeguarding childhood in a late modern society: Early intervention, surveillance and individualisation. Londen: Palgrave.

Trotter, C. (2004). Helping abused children and their families. Londen: Sage

Turnell, A., & Edwards, S. (1997). Aspiring to Partnership. The Signs of Safety approach to child protection. Child Abuse Review, 6(3), 179-190.

Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of safety: A safety and solution oriented approach to child protection casework. New York: W.W. Norton. [Nederlandse vertaling: Veilig op- groeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.]

Turnell, S. (2009). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak signs of safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.

VRT. Canvas VRT. Canvas. (2008). Incest (Terzake). Brussel: VRT. Canvas.

VTM. Telefacts VTM. Telefacts. (2007). Kindermishandeling (Telefacts). Vilvoorde: VTM - Telefacts.

Bronnenlijst Gillian De Cooman

(2014). Opgehaald van Stevig ouderschap: http://www.stevigouderschap.nl

Block, R. W., & Krebs, N. F. (2015). Failure to thrive as a manifestation. Pediatrics, pp. 1234-1237.

boer, F. (1995). Kindermishandeling. Kinder- en jeugdpsychiatrie: Psychopathologie en behandeling. Assen: Van Gorcum.

Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2008). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.

de Roos , C., & Beer, R. (2003). EMDR bij kinderen en adolescenten, over de klinische praktijk. Kind en Adolescenten Pratijk, pp. 12-18.

Dozier, M. (2003). Attachment-based treatment for vulnerable children. . Attachmznt Human Developement, pp. 253-257.

(2014). Opgehaald van Stevig ouderschap: http://www.stevigouderschap.nl

Block, R. W., & Krebs, N. F. (2015). Failure to thrive as a manifestation. Pediatrics, pp. 1234-1237.

boer, F. (1995). Kindermishandeling. Kinder- en jeugdpsychiatrie: Psychopathologie en behandeling. Assen: Van Gorcum.

Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2008). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.

de Roos , C., & Beer, R. (2003). EMDR bij kinderen en adolescenten, over de klinische praktijk. Kind en Adolescenten Pratijk, pp. 12-18.

Dozier, M. (2003). Attachment-based treatment for vulnerable children. . Attachment Human Developement, pp. 253-257.

IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenbrug, M. (2010). Gehechtheid en trauma. Amsterdam: Hogrefe.

Iwaniec, D. (2006). The emotionally abused and neglected child: identification, assessment and intervention. . West Sussex: John Wiley & Sons.

Jeugdzorg Nederland. (2012). Advies- en Meldpunten Kindemishandeling. Opgehaald van Jeugdzorg: https://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/jaarverslag-amk-2013.pdf

Juffer, F., Bakermans-Kranenbrug, M. J., & IJzendoorn, M. H. (2008). Promoting positive parenting: an attachment-based intervention. Taylor & Francis Group.

Kole , J., van den Hoven , M., & Janssens , M. (2012). Goed aangepakt. Amsterdam: uigeverij SWP.

May Chahal, C., & Cawson, P. (2005). Measuring child maltreatment in the United Kingdom: a study of the prevalence of child abuse and neglect. . Child Abuse Neglect, pp. 969-984.

Rees, c. (2010). Promoting children's emotional wellbeing. Paediatrics and Child Health.

Rees, C. (2016). Children’s attachments. Paedriatrics and Child Health.
van de Putte, Lukkassen, Russel, & Teeuw. (2013). Medisch handboek kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Veiligheid, samen ongevallen voorkomen. (sd). Opgehaald van Veiligheid: http://www.veiligheid.nl

Vermulst, A. A., Kroes, G., de Meyer , R. E., & Veerman, J. W. (2011). Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders. Opgehaald van Praktikon: http://www.praktikon.nl/wp-content/uploads/2016/03/vg_o_4-18_nl_kort.pdf

Willems, J. M. (1999). Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording. Den Haag: Asser Press.

Omer, Wiebenga. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen: een nieuwe benadering van geweldadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Angenent, H. (2009). Opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HB.

Malschaert, Traas. (2015). Basisboek opvoeding: theorie en praktijk. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Helm, P. (2018). Hoop op gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12. P 31-61.

Ceelen, T. (2010). Ouder-kinderrelatie lijdt onder mishandeling en verwaarlozing. Jeugd en Co Kennis, 4. P 4-5.

Overbeek, G. (2015). Opvoeding en ontvankelijkheid. Kind en adolescent, 36. P 162-172.

Tak, F. (1998). Andere culturen, andere opvoedingen , andere kinderen: de etnische identiteit van migrantenkleuters in het onderwijs; een literatuurstudie [eindwerk]. KU Leuven: faculiteit Psychologie en pedagogische wetenschappen.

Polet, S. (2004). Opvattingen over geparentificeerde ouders vanuit het contextuele denkkader: het bespreekbaar maken van parentificatie in functie van de opvoeding [eindwerk]. Vives Kortrijk: bib archief.

Verbeke, M. (2007). Stop!: het belang van grenzen in de opvoeding [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Pels, Rooij & Distelbrink. (2015). The Impact of Intimate Partner Violence (IPV) on Parenting by Mothers Within an Ethnically Diverse Population in the Netherlands. Journal of family violence, 30. P 1055-1067.

Loozen, Eijnden, Verdummen, Vermeulen-Smit, Schulten, Vollebergh & Bogt. (2012). Parenting Practices and Adolescent Risk Behavior: Rulesz on Smoking and Drinking Also Predict Cannabis Use and Early Sexual Debut. Prevention Science, 13. P 594-604.

Prevoo, Tamis-LeMonda. (2018). Parenting and globalization in western countries. Kind en adolescent, 39. P 113-126.

Sn. (2009). Opvoeding. Pluralistisch overleg welzijnswerk. Antwerpen.

Dekker, J. (2015). Vrouw en opvoeding sinds de late negentiende eeuw. Low Countries Historical Review, 130. P 70-91.

Nederlandse Jeugdinstituut. (2010). Perfectionistische ouders, kwetsbare kinderen?, Overbescherming als teken van de tijd. Via https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/(302321)-Themabericht-Perfectionistische-ouders,-kwetsbare-kinderen.pdf

Kind en Gezin. Omgaan met drift en koppigheid. https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/drift-en-koppigheid/omgaan-met-drift-en-koppigheid-tips/

MP. (2009). Kinderen opvoeden is moeilijker dan je dacht. Via http://www.anababa.nl/jij-als-ouder/tegenvallers-ouderschap/opvoeden-moeilijker-dan-je-dacht

Oostveen, M. (9 juni 2017). Het taboe moet weer van idealen in de opvoeding. De Volkskrant. Aantal bladzijden onbekend.

VRT. Één. (2013). Sext up kids [video]. Brussel: VRT.

Van As Nicole. (2010). Praten met kinderen: handboek voor de begeleiders [audiofragement van boek]. Antwerpen: Garant.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License