Juridische En Maatschappelijke Context

Juridische en Maatschappelijk Context Céline Delaere
Decreten
Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
Protocol
Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling.
Besluit
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling.

Bevoegde Ministers
Koen Geens: justitie
Maggie De Block: sociale zaken en volkgsgezondheid
Liesbeth Homans: gelijke kansen en armoedebestrijding
Jo Vandeurzen: welzijn, volksgezondheid en gezin

Bevoegd Departement en Gemandateerden
Departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin
Vetrouwenscentrum kindermishandeling

Middenveld
Uit De Marge

Juridische en maatschappelijke context Emma Bostyn
Minister: Jo Vandeurzen (CD&V) bevoeg voor de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hulp- of dienstverlening: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Kind en Gezin, Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Belangengroepen, zelfhulpgroepen en middenveld: de gezinsbond, De Ambrassade, kinderrechtencommissariaat

Juridische en Maatschappelijke context Wout Taghon

Minister: Jo Vandeurzen ( CD&V ) verantwoordelijk binnen de Vlaamse regering voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Hoge Raad voor Permanente <Opvoeding>. (2009, September 25). Het Belgisch Staatsblad.
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor permanente <opvoeding>. (2015, Juli 17). Het Belgisch Staatsblad.
Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente <opvoeding>. (2018, November 14). Het Belgisch Staatsblad.
gemeenschap, M. v. (2009, Mei 27). Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de nadere regels voor de subsidiëring van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente <opvoeding>. Het Belgisch Staatsblad.
gemeenschap, M. v. (2010, Juli 15). Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor <Opvoeding> tot de Media. Het Belgisch staatsblad.

Juridische en maatschappelijke context van Morgane Claeys

Bevoegde ministers:

MAGGIE DE BLOCK; sociale zaken en volksgezondheid
JO VANDEURZEN; welzijn, gezin en volksgezondheid

Bevoegde organisaties:

Kind & gezin
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Adoptiewet 10 jaar terug:

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/adoptie/adoptiewet_10_jaar_terugblik

Voorwaarden wanneer u kan adopteren:

- U bent minstens 25 jaar
- U bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat u adopteert

Juridische en maatschappelijke context Jasna Demeyere

Besluit van 13 december 2013 van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling. (27 januari 2014). Belgisch Staadsblad, 6786.

Besluit van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp. (28 februari 2014). Belgisch Staatsblad, 17464.

Besluit van 9 oktober 2015 van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal subsidiebepalingen in de sectorale regelgeving van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de interlandelijke adoptie. (6 november 2015). Belgisch Staatsblad, 67842.

Besluit van 22 januari 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. (8 februari 2016). Belgisch Staatsblad, 8692.

Besluit van 17 november 2017 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie. (15 december 2017). Belgisch Staatsblad, 112530.

Juridische en maatschappelijke context Seppe Bauwens

besluiten
Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters <opvoeding> ( 2017, juli, 19) Vlaamse codex

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
< opvoeding> ( 2012, september, 25) vlaamse codex

ministers
Maggie De block (open vld) : federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid.

Jo Vandeurzen ( CD&V) :vlaams minister voor welzijn volksgezondheid en Gezin

bevoegde organisaties
CLB

Kind & Gezin

JAC

Juridische en maatschappelijke contexten Gillian De Cooman

Wet van 2 augustus 2018, inwerkingetreding nog te bepalen. Decreet houdende de erkennings- en bemiddelingcommissie voor slachtoffers van historisch misbruik.

Wet van 7 mei 2005. Decreet houdende wijziging van de decreten onzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, wat betreft de gerechtelijke jeugdbijstand ter bescherming tegenmishandeling en verwaarlozing in urgente gevallen.

Besluit van Vlaamse Regering 13 juli 2007 tot wijziging van het ministeriële besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License