Organisaties

Organisaties Céline Delaere
De Zande, Gemeenschapsinstelling
050 80 62 00
Ruiselede, Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede
eb.njizlewneregnoj|teleb.nevets#eb.njizlewneregnoj|teleb.nevets
Doelgroep isjongens tussen 12 – 18 jaar met een MOF.
Hoofddoel is de jongere te laten stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is de laatste weken en maanden, hem tot rust te laten komen, structuur aan te bieden en te helpen in de zoektocht naar een nieuwe toekomst. Dat probeert men samen met de ouders te doen.

Justitiehuis
056 26 06 31
justitiehuis, kortrijk
http://www.justitiehuizen.be
eb.nerednaalv.gvw|kjirtrok.siuheititsuj#eb.nerednaalv.gvw|kjirtrok.siuheititsuj
Een justitiehuis stelt advocaten ter beschikking die u raad kunnen geven bij uw juridisch probleem.
Elk gerechtelijk arrondissement (externe website) heeft een of meer justitiehuizen. U vindt de contactgegevens van de justitiehuizen (externe website) op de website van Justitiehuizen.

Pleegzorg
089 84 07 60
http://www.pleegzorglimburg.be
eb.grubmilgrozgeelp|ofni#eb.grubmilgrozgeelp|ofni.
Pleegzorg verdedigt de belangen van elk pleegkind, -jongere of –gast en draagt bij aan de optimalisatie van hun ontwikkelingskansen in de pleegzorgsituatie. Ze werken hiervoor samen met alle betrokkenen op een verbindende manier vanuit een open houding naar verschillende levensvisies en culturen.

Raad van Kinderbescherming
030 888 24 25, Den Haag.
De raad van kinderbescherming is een uitvoeringsorganisatie vanuit de overheid. Deze zal om maatregelen vragen wanneer een kind in haar ontwikkeling wordt gestoord doordat de ouders/voogden te weinig verantwoordelijkheid op hen pakken.
Hun doelgroep zijn dus kinderen waarvan de rechten niet nageleefd worden door de ouders/voogden.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
09/216.73.30
Brugsesteenweg 274A
9000 Gent
Een Vertrouwenscentrum biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Ze helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal.

Organisaties besproken door Emma Bostyn

1. Kinderrechtencommissariaat
 Coördinaten: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
 Doelgroep: - 18 jarigen hun belangenbehartigers, volwassenen met klachten indien het gaat over de rechten van een min 18-jarige
 Werking: Detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals en bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen:
- klachtenlijn: ombudsdienst voor klachten over schendingen van kinderrechten in Vlaanderen. Iedereen die botst op onrecht tegenover kinderen en jongeren kan er terecht. De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar mogelijk

- advieswerk voor het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, administraties en agentschappen, internationale of buitenlandse overheden

- signaleren aan de hand van individuele klachten naar de bevoegde overheden over onduidelijke, inconsequente, discriminerende of ontbrekende regelgeving of regels en praktijken die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag

- vertalen van structurele problemen in dossiers, adviezen, standpunten en knelpuntnota?s voor het Vlaams Parlement

2. Vluchthuizen (Vb. Gent)
 Coördinatie: Postbus 3, 9000 Gent
 Werking:
 Residentiële opvang
 Individuele begeleiding
 Opvoedingssituatie
 Spreekbeurten specifieke doelgroepen
 Samewerking Cel Partnergeweld voor begeleidende terugkeer
 Doelgroep: Voor vrouwen (met kinderen) die slachtoffer zijn van geweld of dreigen dat te worden en nood hebben aan een geheim adres

3. Centrum voor Algemeen Welzijn (vb. Sint-Jans-Molenbeek)
 Coördinatie: Louis Mettewielaan 74/76, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 Werking: Sociale dienst:
 psychosociale en algemene administratieve hulp, gespecialiseerd in problematieken in verband met gezondheid (handicap, werkonbekwaamheid, langdurige
ziekten, enz.), hulp bij de aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), enz.
 specifieke activiteiten voor mantelzorgers: evaluatie van de noden en de zorg voor de zorgbehoevende, ondersteuning bij de te ondernemen procedures, financiële steun voor hulpverlening om de mantelzorger te ondersteunen, informatie en coaching van mantelzorgers van personen met alzheimer of dementie (in samenwerking met Alzheimer België), enz.
 Doelgroep: iedereen ook voor personen die niet zijn aangesloten

4. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (vb. Brussel)
 Coördinatie: Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
 Werking:
 Gerichte en deskundige hulpverlening aan kinderen en gezinnen in gevallen van kindermishandeling
 Deskundige ondersteuning van hulpverleners die in hun eigen werksituatie met de problematiek van kindermishandeling worden geconfronteerd
 Sensibiliseren en bewustmaken van hulpverleners, onderwijsmiddens en het publiek van de problematiek van kindermishandeling met het oog op een efficiënte detectie
 Doelgroep: mishandelde kinderen en jongeren en hun gezin

Organisaties door Morgane Claeys

International Social Service
Opgericht in 1924
Ze helpen zowel kinderen als hun familie die geconfronteerd worden met complexe sociale problemen door migratie.
Ze zijn actief in 120 landen.
Afkorting: ISS

Ministerie van Justitie
Justitiehuis
Bij een justitiehuis zijn advocaten aanwezig. Zij geven u de nodige informatie

Organisaties Wout Taghon
- Vzw De Keerkring :
het is een centrum voor opvoedingsondersteuning. De Keerkring ontwikkelt en organiseert verschillende vormen van opvoedingsondersteuning die rekening houdt met de bestaande behoeftes van verschillende doelgroepen. Ouders en kinderen in onze samenleving
- De korf :
De korf vangt kinderen op die thuis een moeilijke opvoedingssituatie hebben en daar die periode niet veilig kunnen verblijven. Ze hebben een preventie en signaalfunctie ten opzichte van de overheid en de maatschappij.
- De korbeel :
Dit is een kinder – en jeugdpsychiatrie die onderdeel is van de Heilige familie in Kortrijk. Ze zijn gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en psychotherapie. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht ingeval van gedragsproblemen, psychische moeilijkheden.
- Praktijk De Kern :
dit is een organisatie die ouders ondersteunt die opvoedingsvragen hebben, hun kinderen willen ondersteunen in hun ontwikkeling, nood hebben aan tips of ondersteuning enz..

organisaties Seppe Bauwens
CJG (centrum voor jeugd en gezin)
instelling voor jeugdzorg op gemeentelijk niveau in Nederland

GGz (geestelijke gezondheidszorg)
vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich bezighoud met de psychische gezondheid van de mens

Organisaties Jasna Demeyere

Jeugdzorg
Kinderen, jongeren en ouders krijgen soms te maken met situaties die ze niet de baas kunnen. Bij ernstige of langdurige problemen kunnen ze in contact komen met jeugdzorg.

JAC Kortrijk
Tel: 056 71 02 38

Justitiehuis
Onder de naam justitiehuis werd in België een loketfunctie opgericht met als taak onder meer burgers te informeren, slachtoffers bij te staan en daders te begeleiden bij hun strafuitvoering.

Justitiehuis Kortrijk
Tel: 056 26 06 31

Pleegzorg
We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Pleegzorg West-Vlaanderen
Tel Kortrijk: 056 25 23 69

Raad voor de KinderbeschermingDe Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt

Raad voor de Kinderbescherming Middelburg
Tel: +31 118 673 333

Organisaties Gillian De Cooman

CAW: Centrum voor Algemeen Welzijn
De CAW is toehankelijk voor iedereen die hulp nodig heeft rond zijn welzijn, ze hebben wel meer aandacht voor de kwetsbaren.

CLB: Centrum voor Begeleidend Leren helpt jongeren/ leerlingen bij het studeren, schoolcarrière, de gezondheidszorg en psychisch en sociaal funtioneren

Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp in Veurne. Zij grijpen in als er schade komt aan de recht en plichten van het kind Ze werken alleen maar op vraag van de jeugdrechtbank.

Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen in Laken. Een organisatie die zich focust op kinderen die slachtoffer zijn van verdwijningen en seksuele uitbuiting.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Kortrijk. Dit is een meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. Ze geven advies en ondersteunen de cliënten.

Louis Courtens

Geen besproken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License