Trefwoordenlijst

Trefwoorden Céline Delaere
Armoede
Bio psychosociaal model:
is het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, individuele en sociale factoren.
Craving, verslavingsgedrag
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Difussie van verantwoordelijkheid
Disharmonisch ontwikkelingsprofiel
Hechtingstheorie
Hertraumatisatie:
Als je de herbeleving ondergaat en je hebt nog niet geleerd hoe je er anders mee om kunt gaan, de ervaring van de herbeleving voelt nog nét zo echt en nét zo verlammend als de eerste keer, dan spreek je van een hertraumatisering.
Incest
Intergenerationele probleemoverdracht:
klachten en problemen die overgedragen worden van ouders op kinderen, dit kan op emotioneel, psychisch, financieel … vlak.
kindermishandeling
klooster
Leefklimaat:
het geheel van omstandigheden waarin men moet leven.
Loverboys: jongen die een verhouding met een meisje begint om haar later tot prostitutie te dwingen.
Magdalena Sisters
Misbruik
Mishandeling
Multiprobleemgezinnen:
Binnen multiprobleemgezinnen kampen zowel de ouders als de jeugdigen veelal met problemen van psychosociale aard. Zo rapporteren zowel de jeugdigen als de ouders meer internaliserende problemen (zoals depressie en angst) en externaliserende problemen (zoals gedragsproblemen) dan controlegezinnen. Bij de ouder(s) is vaker sprake van verslaving, alleenstaand ouderschap, tienerzwangerschap en een verstandelijke beperking. Ook worden meer problemen in de opvoeding gerapporteerd.
Pain Based Behavior
Pleegzorg
Probleemgedrag
Problematische opvoeding
Prostitutie
Psychopathologie:
wetenschap die de ziekten van de geest bestudeert. is de leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap. Psychopathologie is een deelgebied van de psychologie.
Seksueel misbruik
Stepped care model
Trauma
Verwaarlozing

Trefwoordenlijst van Emma Bostyn
Vaktermen

Attributie
een oorzaak toeschrijven aan iets

- CO3-project
CO3 is een initiatief van de stad Antwerpen en provincie Antwerpen. Het pakt intrafamiliaal geweld in het arrondissement Antwerpen. CO3 staat voor Cliënt Centrale Organisatie

- Consensus
overeenstemming

- Double whammy-effect
een serie van twee gebeurtenissen die schadelijke effecten veroorzaken

- Externe stimuli
een prikkel van buitenaf (voorbeeld: stress)

- Paradigma
geheel van theorieën

- Prenataal
voor de geboorte

- Vroege detectie
vroeg opsporen, waarnemen

Trefwoorden

- Amy Chua, de tijgermoeder
- Overparenting
- Lebensborn
- Kind en Gezin
- Incest
- Parentificatie
- Kindermishandeling

Trefwoorden Morgane Claeys

Synoniemen Opvoeding:
- Educatie
- Opleiding
- Ontwikkeling
- Vorming

Synoniemen Afwijkend:
- Verschillend
- Divergerend
- Bijzonder
- Exceptioneel
- Zeldzaam

Synoniemen Extreem:
- Uiterst
- Radicaal
- Excessief
- Bovenmatig

Extreme opvoedingen/ systemen:
- Tijgermoeders
- Nativisme
- Idealisme
- Adoptie
- Verwaarlozing
- Pleegzorg
- Separatie

Vaktermen

INTERRACIALE ADOPTIE

Adoptie tussen verschillende rassen

GEDESORGANISEERDE HECHTING

Het kind laat tegenstrijdig gedrag zien; zoals chaos, angst

Trefwoorden Wout Taghon
Huiselijk geweld ( spontane kennis)
Geweld ( spontane kennis )
Ontwikkeling (synoniemen.net)
Vorming ( synoniemen.net )
Educatie ( synoniemen.net )
Normen en waarden ( wikipedia )
Abnormaal ( synoniemen.net )
Alternatief ( synoniemen.net )
Pedagogiek ( wikipedia1 )
Socialisatie ( wikipedia )

trefwoorden Seppe Bauwens
taxatie

inschatten van waarde van een object of relatie

self furfilling prophecy
=Een voorspelling die direct of indirect leidt tot het uitkomen van die voorspelling

SMART
=“specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden”

outreachend werken
=Het hanteren van een werkmethode waarbij je actief ingezet wordt op het leggen van contact met de doelgroep

Trefwoorden Jasna Demeyere

Amy Chua (Pedagogiek)
Child Focus (Eigen kennis)
Incest (Eigen kennis)
Kind & Gezin (Eigen kennis)
Kindermishandeling (Eigen kennis)
Lebensborn (Docent)
Overparenting (Google)
Pedagogische thuiszorg (Google)
Pleegzorg (Eigen kennis)

Vaktermen
Aantijging: synoniem: beschuldiging

Autortiteit: synoniem: bevoegdheid, gezaghebber

Contactambtenaar: ambtenaar die namens een ambtelijke instantie het contact onderhoudt met een cliënt

Follow-up: Uitvoering van het gezinsveiligheidsplan bewaken en verfijnen.

Gezinsveiligheidsplan: plan dat toekomstige woonsituatie beschrijft om hereniging mogelijk te maken. Plan gaat in op toekomstige problemen en het doel van veiligheid in het gezin.

Interventiestrategie: Gerichte inspanning om het gedrag van een individu – meestal diens leefstijl – op één risicofactor te wijzigen.

Reclassering: instantie die personen begeleidt die als gevolg van het (vermoeden van het) plegen van een strafbaar feit met politie of justitie in aanraking zijn gekomen.

Gillian De Cooman

Soorten opvoedingen

 • curling parents
 • helicopter-ouderschap
 • kloosterordes
 • lawnmower parents
 • ordes
 • overparenting of hyperparenting

Synoniemen opvoeding

 • educatie
 • evolutie
 • formatie
 • groei
 • ontplooiing
 • ontwikeling
 • opleiding
 • vorming

Synoniemen extreem

 • buitengewoon
 • overdreven
 • radicaal
 • uiterst
 • uitzonderlijk

Synoniemen afwijkend

 • abnormaal
 • alternatief
 • bijzonder
 • ongewoon
 • onregelmatig

Louis Courtens

Achterbankgeneratie: “verwend stelletje die door hun ouders van jongs af aan met de auto overal naartoe zijn gebracht”
Gezinscentrisme: centraal stellen van het gezin
Kindcentrisme: centraal stellen van het kind

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License